919503040403 919503040403
K D Engineers

Client list

Details :
 • Shubham Boards
 • Bhaskar Solvents in Kota at Rajasthan
 • Siddhanath Sugar Mills Ltd. in Solapur at Maharashtra
 • Hi Tech Engineering Corporation India Pvt. Ltd. in Baramati at Maharashtra
 • Maharaja Salt Works Pvt. Ltd. in Morbi at Gujarat
 • Daund Sugar Ltd. Project Daund in Maharashtra
 • Lokmangal Agro Industries Ltd. Solapur in Maharashtra
 • HPCL in Chennai Terminal at Tamil Nadu
 • Sai Krupa Sakhar Sarkhana Ltd. Project in Srigonda Maharashtra
 • Tekoner Technologies in Tuticorin at Tamil Nadu
 • Deesan Agro Industries Ltd. in Dhule at Maharashtra
 • Lokmangal Agro Industries Ltd (Solapur-Maharashtra).
 • Daund Sugar Ltd. (Daund-Maharashtra)
 • Sai krupa Sakhar Sarkhana Ltd. (Srigonda-Maharashtra)
 • Maharaja salt works Pvt. Ltd. (Morbi-Gujarat)
 • Hi-Tech Engineering Corporation India Pvt. Ltd. (Baramati-Maharashtra)
 • Siddhanath Sugar Mills Ltd. (Solapur-Maharashtra)
 • Bhaskar Solvents (Kota-Rajasthan)
 • Bhaskar Food Products (Hingoli-Maharashtra)
 • Bhaskar Food Products (Amravati-Maharashtra)
 • Deesan Agro Industries Ltd. (Dhule-Maharashtra)
 • Tekâoner Technologies (Tuticorin-Tamil Nadu)
 • Hindustan Petroleum Corporation Ltd. [HPCL] (Chennai Terminal-Tamil Nadu)
 • Maharashtra Solvent & Extraction Ltd. (Dhule-Maharashtra)
 • S. K. Oil Industries (Jalgaon-Maharashtra)
 • Athani Farmer Sugars Ltd. (Athani-Karnataka)
 • Shubham Boards (Sangli-Maharashtra)
 • Y. M. Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Karad-Maharashtra)
 • Varun Agro (Nasik-Maharashtra)
 • JVS Comatsco (Nasik-Maharashtra)

 


 • Image 01

 • Image 02